Prehrambena epidemiologija

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis predmeta

Modul pročava:Uvod u prehrambenu epidemiologiju (Epidemiološko istraživanje: definicija, svrha i značaj, Epidemiološke varijable,Epidemiološke mjere (mjere učestalosti, mjere povezanosti, mjere rizika, Prehrambene epidemiološke studije u našoj zemlji i u svijetu) Oblikovanje i provođenje prehrambenog epidemiološkog istraživanja (Vrste epidemioloških istraživanja, priprema i provođenje istraživanja, regrutacija ispitanika,metode prikupljanja podataka o prehrani) Analitičke metode u prehrambenoj epidemiologiji (Kvantifikacija opažanja, Mjere povezanosti, Primjena statističkih metoda), Prehrana i javno zdravstvo (Pretilost, Prehrana i bolesti, Prehrana u predškolske i školske djece, Javnozdravstvene mjere u prehrani).

Literatura

  1. Skripta pripremljena za modul
  2. Babuš V. Epidemiološke metode. Medicinska naklada, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura

  1. «Nutritional Epidemiology, Possibilities and Limitations» (http://europe.ilsi.org/file/Ilsiepid.pdf)
  2. Babuš V. Opća epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.;
  3. «Epidemiologija nezaraznih bolesti», Medicinska naklada (u pripremi);
  4. Page R.M., Cole G.E., Timmreck T.T., Basic Epidemiological Methods and Biostatistics. Jones and Bartlett Publishers, London, 1995