Interakcije herbicida u tlu

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Opis predmeta

Cilj je predmeta je razumijevanje ponašanja herbicida u okolišu, odnosno razumijevanje glavnih interakcija herbicida u tlu. Sadržaj predmeta obuhvaća utjecaj krute, tekuće, plinovite, biofaze tla i klimatskih prilika na ponašanje herbicida u tlu nakon primjene. Svaki od čimbenika interakcije zbog kompleksnosti bit će obrađen zasebno s pedološkog, mikrobiološkog i analitičkog gledišta (za svako područje predviđeni su specijalisti predavači), a zatim integrirani u suzbijanje korova u praksi. Razumijevanje interakcija olakšat će pravilnu primjenu herbicida i predviđanje mogućih scenarija ponašanja herbicida određenim pedoklimatskim uvjetima.

Obvezna literatura

  1. Hance R. J. (1980). Interactions between Herbicides and the Soil. European Weed Research Society, Academic Press
  2. Barić K., Ostojić Z. (2015). Herbicidi. U: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2015. godinu. Glasilo biljne zaštite, 1-2: 139-177
  3. Diaz, E. (2008): Microbial Biodegradation-genomics and molecular biology. Caister Academic Press,UK.

Preporučena literatura

  1. WSSA (Weed Science Society of America (2007). Herbicide Handbook. Ninth Edition
  2. Singh H.P., Batish D. R., Kohli R. K. (2006). Handbook of Sustainable Weed Management. Food Products Press
  3. J. Cornejo and P. Jamet (eds.): Pesticide/soil interactions, INRA, Paris 2000