Jedinica za toksikologiju

Djelatnost

ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

U Jedinici za toksikologiju provode se istraživanja u okviru dva znanstvena projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:

Toksični učinci organofosfornih spojeva (OPs), te postojeći i novi potencijalni antidoti istražuju se u okviru projekta Terapijski učinak novosintetiziranih spojeva pri otrovanju organofosfatima. Opće toksikološko djelovanje OPs zasniva se na ireverzibilnoj inhibiciji hidrolitskih enzima; vitalno važne acetilkolinesteraze (AChE) i butirilkolinesteraze (BChE). Radi se o spojevima s primarnim djelovanjem na kolinergički živčani sustav koji se osim primjene u poljoprivredi, javnom zdravstvu te veterinarskoj i humanoj medicini mogu nažalost primjeniti i kao živčani bojni otrovi. Usprkos brojnim istraživanjima i saznanjima prikladan antidot koji bi bio zadovoljavajuće djelotvoran u liječenju otrovanja OPs još uvijek nije pronađen, pa je iznalaženje učinkovitih antidota jedan od ključnih segmenata u tom području istraživanja.

Mikotoksini su metaboliti raznorodnih plijesni s toksičnim, karcinogenim, genotoksičnim, mutagenim i teratogenim svojstvima. Toksični učinci mikotoksina istražuju se u okviru projekta Toksični učinci mikotoksina na ljude i životinje. Problem zagađenja hrane mikotoksinima sve je više izražen zbog toga što na tržište dolazi sve više namirnica iz tropskih zemalja gdje je mogućnost rasta plijesni i zagađenja mikotoksinima veća. Osim toga u novije se vrijeme sve više koristi tzv. zdrava hrana, odnosno hrana bez pesticida, zbog čega je sve učestalija zagađenost plijesnima i njihovim metabolitima, mikotoksinima. U okviru projekta istražuje se mehanizam toksičnosti mikotoksina i mjere njihove koncentracije u biološkom materijalu i hrani.

 • Biološki monitoring aromatskih ugljikovodika:
  • određivanje benzena, toluena, etilbenzena i izomera ksilena (BTEX) te njihovih metabolita u biološkim uzorcima plinskom kromatografijom (GC) uz detektor spektrometar masa (MS);
  • odabir optimalnih bioloških pokazatelja u različitim uzorcima i njihova usporedba;
  • procjena izloženosti radne i opće populacije organskim otapalima pomoću biološkog monitoringa;
  • procjena učinaka na zdravlje.
 • Identifikacija zlouporabe droga u odabranim populacijama:
  • razrada metoda za određivanje droga u kosi i urinu plinskom kromatografijom sa spektrometrijom masa (GC-MS);
  • usporedba bioloških pokazatelja izloženosti;
 • Procjena izloženosti ljudi pasivnom pušenju:
  • određivanje nikotina i njegovog metabolita kotinina u kosi i urinu plinskom kromatografijom sa spektrometrijom masa (GC-MS);
  • procjene štetnih učinaka na zdravlje u vulnerabilnim skupinama stanovništva (djeca, trudnice, rodilje i drugi).

STRUČNA DJELATNOST I USLUGE

 • u radnika izloženih pesticidima (organofosfornim i karbamatnim spojevima) mjeri se aktivnost kolinesteraza u punoj krvi i u plazmi
 • određivanje pokazatelja izloženosti ljudi hlapivim ugljikovodicima (benzen, toluen, izomeri ksilena, etilbenzen, stiren, fenol) u uzorcima urina i krvi
 • analiza droga (amfetamini, opijati, kokain) u uzorcima ljudske kose i urina
 • analiza lidokaina u serumu

Oprema

Djelatnici