Jedinica za higijenu okoline

O Jedinici

Osnovna djelatnost Jedinice za higijenu okoline je praćenje i proučavanje kvalitete zraka.

Mjerenja kvalitete zraka postoje na Institutu gotovo od njegova osnutka. Po osnivanju Instituta 1948. godine u sklopu tadašnje Jedinice za fizička i kemijska ispitivanja radne okoline provodila su se prva mjerenja onečišćenja zraka u radnim prostorima. Reorganizacijom Instituta 1958. godine izdvojen je Odjel za higijenu radne okoline, koji je poslije preimenovan u Laboratorij (Jedinicu) za higijenu okoline.

U početku se onečišćenje zraka proučavalo isključivo u radnim prostorijama i na radilištima. Mjerenja su se provodila prvenstveno radi procjene izloženosti radnika te poboljšanja njihovih uvjeta rada, u sklopu kako terenskih tako i metodoloških istraživanja. Polovinom prošlog stoljeća pojave smoga u velikim gradovima i industrijskim središtima u svijetu pokazale su da nisu samo radnici izloženi onečišćenom zraku. Stoga je 1960. područje istraživanja Jedinice prošireno i na atmosferu gradskih i seoskih područja, a zatim i na proučavanje biološkog značenja onečišćenja zraka s naglaskom na ocjenu ukupne izloženosti promatranih osoba ili skupina ljudi. Više o radu Jedinice možete pročitati u članku objavljenom u časopisu Priroda 05/2013.

Upravo su djelatnici Jedinice potaknuli osnivanje nevladine udruge Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka (HUZZ). Ta udruga, sa sjedištem na adresi Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, okuplja fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj radi zaštite i promicanja ciljeva zajedničkih strukovnih interesa s područja zaštite zraka od onečišćivanja. Više o radu Udruženja možete pronaći na www.huzz.hr.

Posljednjih godina znanstveno-istraživački rad Jedinice usmjeren je uglavnom na kvalitetu vanjskog zraka. Istraživanja obuhvaćaju razvoj analitičkih metoda za mjerenje specifičnih onečišćenja u zraku, proučavanje vremenske i prostorne razdiobe pojedinih onečišćenja u zraku, proučavanje atmosferske kemije, modeliranje i povezivanje sa zdravstvenim učincima.

Stručna djelatnost Jedinice obuhvaća mjerenja raznih općih i specifičnih onečišćujućih tvari u vanjskom zraku. Od sredine 60-tih godina Jedinica temeljem ugovora provodi mjerenja na postajama mjerne mreže za praćenje kvalitete zraka grada Zagreba. U posljednjih pedeset godina djelatnici Jedinice provodili su mjerenja i na raznim drugim lokacijama u Hrvatskoj.  Od 2003. godine provode se mjerenja lebdećih čestica na nekim postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, a od 2014. godine Zakonom o zaštiti zraka Institut je imenovan za provođenje mjerenja na državnoj mreži u dijelu koji se odnosi na određivanje fizikalno-kemijskog sastava lebdećih čestica i izradu studija ekvivalencije nereferentnih metoda mjerenja lebdećih čestica.

Više o kvaliteti zraka u Zagrebu i Hrvatskoj možete pročitati na https://zrak.imi.hr/.

Projekti

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 • AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka (KK.06.2.1.02.0001.), 2017. – 2021.

Projekt provodi Državni hidrometeorološki zavod u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada. Vrijednost ovog projekta iznosi 125,1 milijuna kuna od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Voditeljica projekta je dr. sc. Cleo Kosanović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a suradnici s Instituta su dr. sc. Gordana Pehnec (koordinatorica od strane IMI-aj), dr. sc. Ranka Godec (zamjenica koordinatorice od strane IMI-a), dr. sc. Ivan Bešlić,dr. sc. Silva Žužul, Spomenka Stankić, Branka Roić, Sanda Barbarić i Makso Herman.

Svrha projekta je unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Više o projektu na www.airq.hr.

Ovim projektom Jedinica za higijenu okoline Instituta nabavit će opremu ukupne vrijednosti 14.475.000 kn , a koristit će za praćenje kvalitete zraka na postajama iz državne mreže u dijelu koji se odnosi na uzorkovanje i fizikalno-kemijske analize lebdećih čestica PM10 i PM2,5 te ekvivalenciju nereferentnih metoda za određivanje masenih koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5, sukladno zakonskim obavezama.

 • Enhancing the Inventory of Aerosol Source Profiles Characterized by Nuclear Analytic Techniques in Support of Air Quality Management (RER/7/011), 2017.-2019.

Voditelj: Dr. sc. Roman Padilla Alvarez (Department of Nuclear Sciences and Applications, IAEA Laboratories Seibersdorf, Austria).
Suradnici s Instituta: dr. sc. Ivan Bešlić (voditelj), dr. sc. Silvije Davila, dr. sc. Ranka Godec

INSTITUCIJSKO FINANCIRANJE

 • Organski sastav PM1 frakcije lebdećih čestica

Voditelj: dr. sc. Ranka Godec
Suradnici: dr. sc. Gordana Pehnec, dr. sc. Ivan Bešlić, dr. sc. Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil, Iva Šimić

 • Razine elemenata platinske skupine (PGE) u blizini prometnica 

Voditelj: dr. sc. Jasmina Rinkovec
Suradnici: dr. sc. Gordana Pehnec, dr. sc. Silva Žužul, dr. sc. Ivan Bešlić, dr. sc. Silvije Davila, izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec (Agronomski fakultet, Zagreb)

RANIJI PROJEKTI MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

 • Karcinogena i potencijalno karcinogena onečišćenja u zraku  (022-0222882-2338), 2007.-2013., voditelj: dr. sc. Vladimira Vađić
 • Vremensko-prostorna razdioba i porijeklo lebdećih čestica u urbanim sredinama (022-0222882-2271), 2007.-2014., voditelj: dr. sc. Krešimir Šega
 • Onečišćenje zraka – procjena izloženosti i zdravstvenih učinaka (0022002), 2002.-2006., voditelj: dr. sc. Krešimir Šega
 • Metodologija i praćenje onečišćenja zraka (00220201),  1996.-2002., voditelj: dr. sc. Vladimira Vađić
 • Izloženost onečišćenju zraka i pokazatelji procjene rizika  (00220202), 1996.-2002., voditelj: dr. sc. Krešimir Šega

Stručna djelatnost i usluge

Usluge mjerenja onečišćujućih tvari u zraku:

 • SO2, NO2, CO, O3, benzen u vanjskom zraku
 • amonijak, sumporovodik, merkaptani u vanjskom zraku
 • masene koncentracije PM10 i PM2,5 (gravimetrijska metoda)
 • metali u lebdećim česticama
 • policiklički aromatski ugljikovodici u lebdećim česticama
 • anioni i kationi u lebdećim česticama
 • organski i elementni ugljik u lebdećim česticama
 • ukupna taložna tvar
 • metali u ukupnoj taložnoj tvari

Jedinica za higijenu okoline Instituta akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1288.

Postupak za rješavanje pritužbi na rad Jedinice iz područja akreditacije dostupan je na zahtjev slanjem e-pošte na adresu SUK@imi.hr

Ovlaštenja

 • Ispitni laboratorij s dozvolom  Ministarstva  zaštite okoliša i energetike RH za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka
 • Referentni laboratorij za određivanje masene koncentracije i sadržaja frakcija lebdećih čestica PM10 i PM2,5

Dozvola Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka (referentni laboratorij) za metode:

 • HRN EN 12341:2014 (EN 12341:2014): Određivanje masene koncentracije PM10 i PM2,5 frakcije lebdećih čestica
 • HRN EN 14902:2007 (EN 14902:2005), HRN EN 14902/AC:2007 (EN 14902:2005/AC:2006): Određivanje koncentracije Pb, Cd, As i Ni u PM10 frakciji lebdećih čestica
 • HRN EN 16909:2017 (EN 16909:2017): Određivanje masenih koncentracija elementnog i organskog ugljika u lebdećim česticama u vanjskome zraku
 • HRN EN 15549:2008 (EN 15549:2008): Određivanje koncentracija benzo(a)pirena u vanjskome zraku
 • HRI – CENT/TR 16269:2017 (CEN/TR 16269:2011): Određivanje masenih koncentracija aniona i kationa u lebdećim česticama
 • HRS CEN/TS 16645:2016 (CEN/TS 16645:2014): Određivanje koncentracija benzo(a)antracena, benzo(b)fluorantena, benzo(j)fluorantena, benzo(k)fluorantena, dibenzo(a,h)antracena, indeno(1,2,3-cd)pirena i benzo(ghi)perilena u vanjskom zraku

Laboratorij izrađuje studije ekvivalencije za nereferentne metode mjerenja lebdećih čestica PM10 i PM2,5.

Jedinica rezultate mjerenja iskazuje u ispitnim izvještajima sukladno važećoj zakonskoj regulativi RH:  Zakon o zaštiti zraka (NN 130/2011, NN 47/2014, NN 61/2017, 118/2018), Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/2012, NN 84/2017) i Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/2017), a kao akreditirana Jedinica prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije i slijedeći pravila HAA. Stručno i kompetentno osoblje Jedinice primjenom svojih znanja i kompetencija, ispitnih metoda i opreme posebnu pažnju posvećuje zahtjevima svojih kupaca i klijenata te ostvarivanju njihovog zadovoljstva pruženim uslugama.

Oprema

Djelatnici