Jedinica za higijenu okoline

Djelatnost

Jedinica provodi koordinaciju i organizaciju praćenja onečišćenja zraka na području Republike Hrvatske koju provode županijski zavodi za javno zdravstvo, a po potrebi i izobrazba kadrova.

U okviru republičke mjerne mreže mjereni su sumporov dioksid i dim u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Sisku, Karlovcu, Puli, Labinu, Umagu, na otocima Krku i Cresu, u Kutini, Bjelovaru, Novskoj, Kostreni, Kraljevici, Bakru, Opatiji, Gorskom kotaru, Koprivnici, Križevcima, Ðurđevcu, Našicama, Zoljanu, Garešnici, Splitu, Šibeniku i Zadru. Lebdeće čestice i metali mjereni su u Zagrebu i Rijeci, a sediment u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Rijeci, na otocima Krku i Cresu, u Puli, Labinu, Umagu, Kutini, Kostreni, Kraljevici, Bakru, Gorskom kotaru, Bjelovaru, Koprivnici, Križevcima, Ðurđevcu, Karlovcu, Donjem Miholjcu, Novskoj, Valpovu, Zoljanu, Našicama, Belom Manastiru, Garešnici, Splitu, Šibeniku, Sinju, Makarskoj, Omišu i Zadru.

Sumporov dioksid, dim, lebdeće čestice i metale Pb, Cd i Mn u njima, sitne čestice PM10 i PM2,5 te metale Pb, Cd i Mn u njima, dušikov dioksid i ozon u Zagrebu mjere se na temelju ugovora s Gradskim uredom za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet. Od 1998. godine na 9 mjernih postaja mjeri se količina ukupne taložne tvari te metala Pb, Cd i Tl u ukupnoj taložnoj tvari. Na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti SO2, NOx i O3 mjere se automatskim analizatorima i klasičnim metodama.

Također se na istoj mjernoj postaji prate koncentracije NO2 na dvije različite udaljenosti od prometnice. Od 2000. godine na jednoj mjernoj postaji u Zagrebu mjere se policiklički aromatski ugljikovodici u lebdećim česticama. Suradnici IMI-a radili su na razvoju uređaja za skupljanje frakcija lebdećih čestica PM10 i PM2,5. Tri zagrebačke postaje dio su svjetskog sustava praćenja kvalitete okoline (GEMS) koji koordinira Svjetska zdravstvena organizacija u okviru aktivnosti Programa okoline Ujedinjenih naroda (UNEP).

Institut je bio koordinator cjelokupnog projekta o utvrđivanju postojećeg stanja na lokalitetu plinskog polja Molve koji je obuhvaćao istraživanje zraka, vode, tla, poljoprivrednih i šumskih ekosistema i kontrolu divljači prije puštanja u rad Centralne plinske stanice (CPS) Molve III. Koordinacija je i dalje u tijeku u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.

Suradnici Jedinice za higijenu okoline uključeni su u praćenje kakvoće zraka u zoni utjecaja smetlišta Jakuševec. Mjerenja se provode na tri mjerne postaje, na sjevernoj, zapadnoj i južnoj strani radne plohe na kojoj se provodi sanacija odlagališta. Radove koordinira Ecoina, Zagreb.

Usluge

  • praćenje onečišćenja zraka (sumporov dioksid (SO2) ugljikov monoksid (CO), amonijak (NH3), ozon (O3), dušikovi oksidi (NO, NOx, NO2), sumporovodik (H2S), dim, sitne čestice PM10, sitne čestice PM2.5, olovo, kadmij, mangan, arsen, nikal, policiklički aromatski ugljikovodici), meteorologija i izrada izvješća.
  • praćenje onečišćenja zraka u zoni utjecaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (vodikov sulfid, amonijak, ukupni merkaptani) i izrada izvješća.
  • određivanje ukupne taložne tvari, te metala u ukupnoj taložnoj tvari i u površinskom tlu i izrada izvješća.
  • određivanje formaldehida, fenola i amonijaka na okolni zrak u zoni utjecaja tvornice kamene vune i izrada izvješća.

Poveznice

Oprema

Djelatnici