Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju

O jedinici

Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju je najstariji stručno tehnički servis u Republici Hrvatskoj u kojoj se se poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja bavimo od 1959. godine. Osobni dozimetrijski nadzor provodi se korištenjem termoluminiscentnih dozimetara (TLD) na modernom Panasonicovom dozimetrijskom sustavu.

Zadovoljavajući stroge stručne kriterije Hrvatske akreditacijske agencije, 2011. godine Jedinica postaje akreditirani ispitni laboratorij za ispitivanja u području zaštite od ionizirajućeg zračenja. Tijekom 2012. godine područje akreditacije je, uz prethodno akreditiranu metodu „Određivanje Hp(10) korištenjem termoluminiscentnih dozimetara“, prošireno za metodu „Određivanje brzine prostornog (ambijentalnog) ekvivalenta doze; H*(10)/t“.

U Jedinici rade visokokvalificirani stručnjaci, diplomirani inženjeri fizike, s dugogodišnjim iskustvom u radu u području zaštite od zračenja. Kontinuirana stručna i znanstvena edukacija djelatnika Jedinice te korištenje najmodernije mjerne opreme omogućili su da rad Jedinice bude prepoznat i u međunarodnoj stručnoj javnosti. Uz stručnu djelatnost djelatnici Jedinice sudjeluju i u domaćim i međunarodnim znanstvenim istraživanjima i projektima dajući svoj doprinos u području zaštite od zračenja.

Djelatnost

Ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja podrazumijeva skupinu postupaka za kontrolu kvalitete rada električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje (rendgenski uređaji, uređaji za kompjuteriziranu tomografiju (CT), uređaji za denzitometriju kostiju (denzitometri), linearni akceleratori i sl.) te otvorenih i zatvorenih radioizotopa. Postupci kontrole kvalitete uključuju ispitivanje relevantnih parametara prethodno navedenih izvora zračenja koji osiguravaju siguran rad osoba koje uz njih rade ili s njima rukuju. Ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja provodi se:

1. prije njihovog stavljanja u uporabu,
2. najmanje svakih dvanaest mjeseci, sukladno aktu o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja,
3. nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, a prije ponovnog početka uporabe,
4. prije početka uporabe na novom mjestu uporabe, ako su izvori ionizirajućeg zračenja premješteni s jednog mjesta na drugo,
5. poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten, a kojima se mogu promijeniti uvjeti zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan te prostorije.

Ispitivanje izvora zračenja provodi se kod pravnih osoba koje imaju odobrenje za djelatnost s radioaktivnim izvorima ili električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje koje se  uz ispunjenje traženih uvjeta dobivaju od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS). Po dobivanju prethodno navedenog odobrenja za djelatnost potrebno je dobiti odobrenje za nabavku otvorenog radioaktivnog izvora i/ili zatvorenog radioaktivnog izvora. Nakon nabavke zatvorenog radioaktivnog izvora potrebno je isti prijaviti pri DZRNS, a isto je potrebno napraviti i za rendgenski uređajlinearni akcelerator, CT, itd. Prijavnim listovima potrebno je priložiti sve tražene priloge.

Svi gore navedeni obrasci mogu se naći i na web stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Osobni dozimetrijski nadzor podrazumijeva mjerenje osobnog vanjskog ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja koje se provodi korištenjem termoluminiscentnih dozimetara – TLD, korištenjem vlastite akreditirane metode. Mjerna veličina koju mjerimo i iskazujemo na izvješću naziva se osobni dozni ekvivalent Hp(10). Osobni dozimetrijski nadzor se sastoji od grupe postupaka koji osiguravaju točnost i pouzdanost mjerenja.

Postupak provedbe osobnog dozimetrijskog nadzora počinje potpisivanjem Ugovora o osobnom dozimetrijskom nadzoru između pravne osobe u kojoj je zaposlen izloženi radnik i Instituta te prijavom izloženog radnika Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) popunjavanjem prijavnog lista, slanjem istoga u DZRNS s traženim prilozima. Osobni dozimetar za slijedeće mjerno razdoblje te uputu o pravilnom načinu nošenja dozimetra korisnicima dozimetara šaljemo poštom. Po isteku mjernog razdoblja (od otprilike mjesec dana) i po primitku novog dozimetra, prethodno nošeni dozimetar poštom šaljete na Institut na obradu. Nakon provedenog postupka obrade dozimetra, o primljenoj dozi se sačinjava dozimetrijsko izvješće i vrijednost primljene doze se upisuje u bazu DZRNS. Na Institutu je datum slanja dozimetara prvi ponedjeljak u mjesecu.

U slučaju da primljena doza bude iznad vrijednosti koje su uobičajene za nekog izloženog radnika ili nama iz bilo kojeg razloga sumnjiva, provesti će se postupak ispitivanja razloga bilježenja takve doze na dozimetru. Takav postupak uključuje ispitivanja ispravnosti dozimetra, a po potvrđenoj ispravnosti očitanja i kontakt s nositeljem dozimetra u cilju utvrđivanja realnosti izmjerene doze. Svi postupci osiguranja kvalitete pri provođenju dozimetrijskog nadzora kontinuirano se provode u cilju osiguravanja maksimale kvalitete rada i ispravnosti dobivenih rezultata.

Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju je u Republici Hrvatskoj ovlašteni stručni tehnički servis za sljedeće stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja:

 • mjerenje osobnog vanjskog ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (termoluminiscentni dozimetri – TLD)
 • ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna
 • ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna
 • ispitivanje otvorenih radioaktivnih izvora te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna
 • ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja

Uz prethodno navedene usluge iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja, za koje je nužno posjedovati ovlasnicu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, u Jednici nudimo i slijedeće usluge iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja:

 • pomoć korisnicima izvora ionizirajućeg zračenja od registracije djelatnosti do dobivanja uporabne dozvole
 • proračun debljine zaštite za prostore u kojima će se koristiti izvori ionizirajućeg zračenja
 • izrada akta o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • izrada analize rizika
 • izrada mišljenja za nabavku izvora ionizirajućeg zračenja
 • izrada studija i elaborata (prema ovlaštenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode)
 • ekpertize izloženosti ionizirajućem zračenju
 • sudsko vještačenje
 • elektronička dozimetrija
 • mjerenje prostornog ekvivalenta doze H*(10) korištenjem termoluminiscentnih i elektroničkih dozimetara

Ostale usluge:

 • Mjerenje razine elektromagnetskih polja od različitih izvora (bazne stanice pokretne telefonije, trafostanice, radari i sl.)
 • Studije o utjecaju EM polja na okoliš
 • Ispitivanje azbesta u okolišu i davanje mišljenja, studija…

Područje zaštite od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj je regulirano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13) i pratećim podzakonskim aktima. Sve navedene Zakone i pravilnike možete naći ovdje.

Oprema

Projekti

Od listopada 2013. do veljače 2016., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u partnerstvu s poduzećem Ericsson Nikola Tesla bio je korisnik projekta financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj:

 • Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša (RC.2.2.08-0027)

Više o projektu možete doznati na ippso.imi.hr i video prilogu ispod.

Korisnici

Korisnici naših usluga:

Klinički bolnički centar Zagreb
Klinička bolnički centar “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”, Zagreb
CROSCO d.o.o. član INA grupe, Zagreb
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
MUP RH
Stomatološka poliklinika “Perkovčeva”, Zagreb
Poliklinika Nemetova, Zagreb
Bolnica za ortopedske bolesti i rehabilitaciju „dr. I. Horvat”, Rovinj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb
Sabor RH
Opća bolnica Varaždin
Opća bolnica “dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica
Opća bolnica Virovitica
Opća bolnica Gospić
Opća bolnica Karlovac
Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, Matulji
Psihijatrijska bolnica Rab
Dom zdravlja Dubrovnik
Dom zdravlja Ogulin
Dom zdravlja Senj
Dom zdravlja Županja
Zračne luke u RH
Đuro Đaković d.d.
Uljanik brodogradilište
Vivera d.o.o.
Našicecement
AKD Zaštita d.o.o.
Securitas Hrvatska d.o.o.
Osram d.o.o.
Cineplexx HR d.o.o.
Lagermax AED Croatia d.o.o.
Blitz Cinestar d.o.o.
Dcinex d.o.o.

veliki broj ordinacija i poliklinika dentalne medicine i mnogi drugi…

Djelatnici