Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju

O jedinici

Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju Instituta je najstariji stručni tehnički servis u Republici Hrvatskoj koji se poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja bavi od 1959. godine. Osobni dozimetrijski nadzor provodi se korištenjem termoluminiscentnih dozimetara (TLD) na modernom Panasonicovom dozimetrijskom sustavu. Zadovoljavajući stroge stručne kriterije Hrvatske akreditacijske agencije, 2011. godine Jedinica postaje akreditirani ispitni laboratorij za ispitivanja u području zaštite od ionizirajućeg zračenja. Trenutno smo akreditirani za dvije metode „Određivanje Hp(10) korištenjem termoluminiscentnih dozimetara“ i „Određivanje brzine prostornog (ambijentalnog) ekvivalenta doze; H*(10)/t“, a u postupku je i proširenje akreditacijskog područja novim metodama.

U Jedinici rade visokokvalificirani stručnjaci za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za različita područja, stručnjaci za medicinsku fiziku, doktori medicinske fizike, diplomirani inženjeri fizike, s dugogodišnjim iskustvom u radu u području radiološke zaštite i medicinske fizike. Kontinuirana stručna i znanstvena edukacija djelatnika Jedinice te korištenje najmodernije mjerne opreme omogućili su da rad Jedinice bude prepoznat i u međunarodnoj stručnoj javnosti. Uz stručnu djelatnost djelatnici Jedinice sudjeluju i u domaćim i međunarodnim znanstvenim istraživanjima i projektima dajući svoj doprinos u području radiološke zaštite.

Postupak za rješavanje pritužbi na rad Jedinice iz područja akreditacije dostupan je na zahtjev slanjem e-pošte na adresu SUK@imi.hr

Djelatnost

Osobni dozimetrijski nadzor

Osobni dozimetrijski nadzor podrazumijeva provođenje pojedinačnih mjerenja operativnih dozimetrijskih veličina (Hp(10), Hp(0,07), Hp(3)), potrebnih za procjenu vanjskog ozračenja izloženih radnika (efektivna doza i ekvivalentne doze za kožu, ekstremitete i leću oka), osobnim dozimetrima za mjerenje ionizirajućeg zračenja koje se obvezno provodi mjesečno. Izloženi radnici kategorije A obvezni su koristiti osobni dozimetar pri čemu vrstu, broj i položaj nošenja dozimetra savjetuje stručnjak za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Mjerenja osobnim dozimetrima provode se uporabom akreditiranih metoda, a metoda uključuje grupe postupaka koji osiguravaju točnost i pouzdanost mjerenja. Za procjenu vanjskog ozračenja koristimo međunarodne preporuke temeljene na znanstvenim publikacijama.
Osobni dozimetrijski nadzor podrazumijeva i procjenu vanjskog ozračenja koja nije temeljena na pojedinačnim mjerenjima osobnim dozimetrom već temeljem rezultata radiološkog nadzora mjesta rada, sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, na drugi prikladan način sukladno pravilniku koji propisuje granice ozračenja, preporučeno dozno ograničenje i procjenjivanje osobnog ozračenja ili prema savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Za izložene radnike kategorije B provodi se godišnja procjena izloženosti ionizirajućem zračenju na temelju ili mjesečnih pojedinačnih mjerenja uporabom osobnih dozimetara ili prethodno opisanih načina. Nositelj odobrenja odlučuje o načinu i opsegu provođenja praćenja izloženosti izloženih radnika u suradnji sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.
Postupak provedbe osobnog dozimetrijskog nadzora počinje potpisivanjem Ugovora o osobnom dozimetrijskom nadzoru između pravne osobe u kojoj je zaposlen izloženi radnik i Instituta te prijavom izloženog radnika na dozimetrijski nadzor na Institut popunjavanjem i dostavom prijavnog obrasca dostupnog na web stranicama Instituta. Osobni dozimetar za slijedeće mjerno razdoblje te uputu o pravilnom načinu nošenja dozimetra korisnicima dozimetara šaljemo poštom. Po isteku mjernog razdoblja (od otprilike mjesec dana) i po primitku novog dozimetra, a najkasnije do 15. dana mjeseca nakon perioda nošenja, prethodno nošeni dozimetar obvezno šaljete na Institut na obradu. Nakon provedenog postupka obrade dozimetra, o primljenim dozama se sačinjava dozimetrijsko izvješće dostavlja osobi odgovornoj za zaštitu od zračena nositelja odobrenja te u očevidnik Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS). Na Institutu je redovni datum zamjene dozimetara prvi ponedjeljak u mjesecu.
U slučaju da se dozimetar ošteti, izgubi ili nije u prethodno navedenom roku vraćen na Institut nositelj odobrenja dužan je u roku do 90 dana osigurati procjenu ozračenja nositelja dozimetra.
U slučaju da primljena doza bude iznad vrijednosti koje su uobičajene za nekog izloženog radnika ili nama iz bilo kojeg razloga sumnjiva, provesti će se postupak ispitivanja razloga bilježenja takve doze na dozimetru. Takav postupak uključuje ispitivanja ispravnosti dozimetra, a po potvrđenoj ispravnosti očitanja i kontakt s nositeljem dozimetra u cilju utvrđivanja realnosti izmjerene doze. Svi postupci osiguranja kvalitete pri provođenju dozimetrijskog nadzora kontinuirano se provode u cilju osiguravanja maksimalne kvalitete rada i ispravnosti dobivenih rezultata.
Institut je kao znanstveno-istraživačka ustanova zainteresiran za obradu dozimetrijskih podataka izloženih radnika isključivo u znanstvene svrhe pri čemu jamčimo potpunu anonimnost i zaštitu osobnih podataka izloženih radnika. Iz toga razloga smo priredili letak s informacijama za vaše izložene radnike te pojedinačne izjave o informiranom pristanku. Najljepše Vas molimo da zamolite Vaše izložene radnike da potpišu izjavu te nam ih dostavite zajedno s dozimetrima. Rezultati znanstvenih istraživanja iz područja dozimetrije iznimno su važni jer osiguravaju uvid u izloženost ionizirajućem zračenju te su preduvjet za optimizaciju radiološke zaštite. Letak s informacijama i izjava o informiranom pristanku dostupan je OVDJE. Molimo da po potpisivanju izjave sa strane izloženog radnika nam ju dostavite poštom ili skeniranu putem e-pošte doza@imi.hr.
Za dodatne informacije, pojašnjenje ili zahtjeve vezane za provođenje osobnog dozimetrijskog nadzora molimo kontaktirajte nas na telefone 01 46 82 573, 01 46 82 571 ili putem elektroničke pošte doza@imi.hr.
Ako želite da Vas Institut i dalje informira o novostima u području osobne dozimetrije te ostalim novostima u području radiološke zaštite molimo registrirajte Vašu e-mail adresu na poveznici http://eepurl.com/dvbjZ1

Kontrola kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja podrazumijeva skupinu postupaka ispitivanja kvalitete rada električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje (rendgenski uređaji, uređaji za kompjuteriziranu tomografiju (CT), linearni akceleratori i sl.) te otvorenih i zatvorenih radioaktivnih izvora. Postupci kontrole kvalitete uključuju ispitivanje relevantnih parametara prethodno navedenih izvora ionizirajućeg zračenja kako bi se osigurao siguran rad osoba koje uz njih rade ili njima rukuju te ako je potrebno optimiziralo dozu koju primi pacijent tijekom dijagnostičkih postupaka koliko je to razumno moguće postići uz istovremeno zadržavanje najvišeg nivoa dijagnostičke informacije.

Ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja provodi se:

 1. prije njihovog stavljanja u uporabu,
 2. jednom godišnje,
 3. u skladu s rokovima ispitivanja određenih parametara propisanim u Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja,
 4. nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, a prije ponovnog početka uporabe,
 5. prije početka uporabe na novom mjestu uporabe, ako su izvori ionizirajućeg zračenja premješteni s jednog mjesta na drugo (ne primjenjuje se na uređaje koji su prijenosni),
 6. poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten, a kojima se mogu promijeniti uvjeti zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan te prostorije (ne primjenjuje se na uređaje koji su prijenosni),
 7. prilikom pripreme za kliničku uporabu.

Ispitivanje izvora zračenja provodi se kod pravnih osoba koje posjeduju izvore ionizirajućeg zračenja i regulirali su svoj status pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, NN RH 141/13, 39/15, 130/17  i pratećim podzakonskim propisima.
Djelatnici ovlaštenog stručnog servisa IMI koji provode postupke kontrole kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja u svom radu koriste najmodernije mjerne uređaje i opremu (fantomi i test objekti), a sami postupci provode se prema međunarodnim preporukama i dobroj profesionalnoj praksi. Mjerni uređaji koje koristimo redovito se umjeravaju u akreditiranim umjernim laboratorijima, u skladu s preporukama proizvođača. Po provedenom ispitivanju pravnoj osobi dostavlja se opsežno ispitno izvješće s mišljenjem koje sadrži sve parametre propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, NN 53/18.

Radiološki nadzor mjesta rada

Radiološki nadzor mjesta rada, ovisno o načinu rada i korištenoj vrsti izvora ionizirajućeg zračenja, podrazumijeva mjerenje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta u okolišu izvora ionizirajućeg zračenja, mjerenje koncentracije aktivnosti radionuklida u zraku prostorije u kojoj se radi s otvorenim radioaktivnim izvorima i na mjestu ispusta, mjerenje površinske koncentracije aktivnosti predmeta i površina u cilju provjere radioaktivnog onečišćenja te provjeru neposrednim opažanjem sigurnosti uporabe, čuvanja i otpuštanja iz nadzora otvorenih radioaktivnih izvora.

Radiološki nadzor mjesta rada provodi se:

 1. prije stavljanja u uporabu izvora ionizirajućeg zračenja,
 2. nakon obavljanja značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova izvora ionizirajućeg zračenja kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, a prije ponovnog početka uporabe,
 3. prije početka uporabe izvora ionizirajućeg zračenja na novom mjestu uporabe, ako su premješteni s jednog mjesta na drugo (ne odnosi se na izvore ionizirajućeg zračenja koji su prijenosni),
 4. poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten, a kojima se mogu promijeniti uvjeti zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan te prostorije,
 5. nakon svake promjene u tijeku uporabe izvora ionizirajućeg zračenja koja ima utjecaja na stanje utvrđeno prethodnim ispitivanjem,
 6. sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,
 7. jednom godišnje.

Mjerenja u sklopu radiološkog nadzora mjesta rada provodimo akreditiranim metodama, uporabom najmodernijih mjernih uređaja, sukladno međunarodnim preporukama i dobroj profesionalnoj praksi.
Sva mjerenja vezana uz radiološki nadzor mjesta rada provode se na položajima u okolišu izvora ionizirajućeg zračenja, izvan prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten i na drugim mjestima sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Navedena mjerenja mogu se koristiti za procjenu ozračenja izloženih radnika kategorije B, ali tada mjerenja moraju biti provedena tijekom mjeseca koji prethodi procjeni ozračenja.

Jedinica za dozimetriju zračenja i radiobiologiju Instituta je u Republici Hrvatskoj ovlašteni stručni tehnički servis za slijedeće stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja:

 • mjerenje osobnog vanjskog ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja
 • ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna
 • ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna
 • ispitivanje otvorenih radioaktivnih izvora te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna
 • ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja

Uz prethodno navedene usluge iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja, za koje je nužno posjedovati ovlaštenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, u Jedinici i slijedeće usluge iz područja radiološke zaštite i savjete stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja:

 • kategorizacija izloženih radnika
 • procjena ozračenja izloženih radnika (kategorija B koji ne nose osobni dozimetar, u slučaju izgubljenog ili oštećenog dozimetra te akcidenta
 • savjeti vezani uz programe praćenja radnog mjesta i pojedinca te praćenje osobnog ozračenja izloženog radnika
 • radiološki nadzor mjesta rada
 • pomoć i savjetovanje nositeljima odobrenja i korisnicima izvora ionizirajućeg zračenja u postupku regulacije statusa pri DZRNS
 • proračun debljine zaštite za prostore u kojima će se koristiti izvori ionizirajućeg zračenja
 • savjeti vezani uz pregled i ispitivanje te redovitu provjeru djelotvornosti zaštitnih sredstava i tehnika
 • izrada analize rizika
 • izrada akta o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja kvalitete
 • izrada programa osiguranja kvalitete te edukacija djelatnika za provedbu programa osiguranja kvalitete
 • izrada plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja
 • izrada plana pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj
 • izrada sigurnosnog plana
 • izrada preporučenog doznog ograničenja za profesionalno ozračenje, pojedinog stanovnika i medicinsko ozračenje te optimizaciju radiološke zaštite
 • klasifikacija područja nadgledanja i područja posebnog nadgledanja
 • savjeti vezani uz pregled i ispitivanje te redovito umjeravanje mjernih instrumenata i redovitu provjeru u svrhu utvrđivanja njihovog uporabnog stanja i pravilne uporabe
 • savjeti vezani uz postizanje i održavanje optimalne razine zaštite pojedinog stanovnika te korištenje odgovarajuće opreme i postupaka za mjerenje i procjenu ozračenja pojedinog stanovnika i radioaktivnog onečišćenja okoliša
 • savjeti vezani uz načine upravljanja radioaktivnim otpadom
 • savjetovanje vezano uz sustave za sprječavanje izvanrednog događaja
 • istraživanje i analizu izvanrednog događaja i odgovarajuće sanacije
 • izrada studija i elaborata iz područja radiološke zaštite
 • sudsko vještačenje
 • elektronička dozimetrija
 • mjerenje prostornog ekvivalenta doze H*(10) u okolišu i zatvorenim prostorima korištenjem termoluminiscentnih i elektroničkih dozimetara

Ostale usluge za pravne osobe:

 • Mjerenje razine elektromagnetskih polja od različitih izvora (bazne stanice pokretne telefonije, trafostanice, radari i sl.)
 • Studije o utjecaju EM polja na okoliš
 • Ispitivanje azbesta u okolišu i davanje mišljenja, studija…

Oprema

Projekti

Od listopada 2013. do veljače 2016., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u partnerstvu s poduzećem Ericsson Nikola Tesla bio je korisnik projekta financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj:

 • Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša (RC.2.2.08-0027)

Više o projektu možete doznati na ippso.imi.hr i video prilogu ispod.

Korisnici

Korisnici naših usluga:

Klinički bolnički centar Zagreb
Klinička bolnički centar “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
Radiochirurgia Zagreb
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”, Zagreb
CROSCO d.o.o. član INA grupe, Zagreb
Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
MUP RH
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Stomatološka poliklinika Zagreb
Poliklinika Nemetova, Zagreb
Bolnica za ortopedske bolesti i rehabilitaciju „dr. I. Horvat”, Rovinj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost , Zagreb
Sabor RH
Opća bolnica Varaždin
Opća bolnica “dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica
Opća bolnica Virovitica
Opća bolnica Gospić
Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, Matulji
Psihijatrijska bolnica Rab
Dom zdravlja Dubrovnik
Dom zdravlja Ogulin
Dom zdravlja Senj
Dom zdravlja Županja
Zračne luke u RH
Đuro Đaković d.d.
Uljanik brodogradilište
Vivera d.o.o.
Našicecement

veliki broj ordinacija i poliklinika dentalne medicine i mnogi drugi…

Djelatnici